Afwijken tijdens de bemaling

Tijdens de voorbereidingen zijn de potentiële risico’s en de maatregelen om het optreden van risico’s te beperken in kaart gebracht. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding kunnen tijdens de uitvoering afwijkingen optreden. Met monitoring worden de effecten van de bemaling in de tijd gevolgd en afwijkingen worden in beeld gebracht. Dit maakt het mogelijk maatregelen te treffen als de vastgestelde signaalwaarden worden overschreden.

Indien de hieronder genoemde afwijkingen optreden, zijn maatregelen nodig. De eerste en belangrijkste maatregel is: het controleren van de meetwaarden op juistheid. Na deze controleslag is het snel opvolgen van acties zoals genoemd in het monitoringsplan van essentieel belang.

Mogelijke maatregelen

Inschatting afwijkingen op verder verloop van de bemaling
Voorafgaand aan het uitvoeren van maatregelen is het belangrijk te achterhalen wat de oorzaak van de afwijking is. Vervolgens is een inschatting noodzakelijk van de afwijking voor het verdere verloop van de bemaling, eventueel onderbouwd met aanvullende berekeningen. Overleg tussen de adviseur bemalingen, deskundige bemalingsplan en opdrachtgever is hierbij essentieel.