Werkproces bemaling

Het werkproces van de bemaling begint bij de initiatiefnemer van een werk en eindigt op het moment dat de bemalingsinstallatie wordt verwijderd en de grondwaterstand is hersteld.

De BRL12000 is opgesteld om de kwaliteit van het proces te borgen en de verschillende schakels in de keten met elkaar te verbinden. De onderdelen zijn in vier protocollen en één richtlijn beschreven, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Werkproces bemaling

In de verschillende protocollen en richtlijnen worden sleutelfiguren genoemd die elk verantwoordelijk zijn voor de in het desbetreffende document vermelde werkzaamheden en opleidingsvereisten.