Lozing

Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten stellen eisen aan de kwaliteit van het te lozen bemalingswater. Voor het lozen worden meestal kosten in rekening gebracht, veelal geheven boven een bepaald aantal m3 en bepaald op basis van vervuilingseenheden.

De voorkeursvolgorde van bevoegd gezag voor de afvoer van het bemalingswater is:

  1. retourneren of lozen in de bodem;
  2. lozen op oppervlakte water;
  3. lozen op het riool.

Overzicht vergunningen en bevoegd gezag lozing

Definities:
Infiltreren: het in de bodem brengen van water met het oog op het weer onttrekken hiervan (voor tijdelijke bemalingen niet van toepassing);
Retourneren: het terugbrengen van grondwater in hetzelfde bodempakket als waaruit het is onttrokken;
Lozen in de bodem: het terugbrengen van grondwater in de bodem in al de andere gevallen.