Uitvoering bemaling

‘Uitvoeren bemaling’ omvat het aanleggen, controleren, onderhouden en verwijderen van de bemalingsinstallatie en het installeren van het meetnet.

Ingangscontrole
De ingangscontrole omvat de volgende onderdelen:

  • controle protocollen 12020 en 12010;
  • praktische beoordeling uitvoerbaarheid plannen;
  • aanwezigheid up-to-date technisch bemalingsplan en melding/vergunning;
  • controle naleving vergunningsvoorwaarden.

Aanbrengen bemalingsinstallatie en meetpunten
In deze fase wordt de installatie aangebracht en getest op functioneren. Afwijkingen die van invloed zijn op vergunningen dienen direct gemeld te worden bij de vergunningverlener.

Daarnaast moeten de meetpunten voor de monitoring aangebracht en ingemeten worden.

In stand houden bemalingsinstallatie
De certificaathouder is verantwoordelijk voor een goede werking van de bemalingsinstallatie en controleert/verzorgt aantoonbaar de benodigde keuringen.

Logboek
In het logboek staan de gegevens van de betrokken instanties en bedrijven en worden de feiten, afwijkingen, uitgevoerde controles, opgetreden storingen en overschrijdingen genoteerd vanaf het begin tot het eind van de werkzaamheden.

Protocol 12030

In protocol 12030 zijn eisen gesteld aan de uitvoering van de bemaling inclusief de lozing.