Beoordeling bevoegd gezag

Na afronding van de voorbereidingen kan de vergunningsaanvraag of melding bij het bevoegd gezag worden ingediend. De vergunningverlener controleert de aanvraag op volledigheid, waarmee de procedure wordt gestart.

Op welke wijze en waar indienen?
Digitaal via www.omgevingsloket.nl of schriftelijk bij het bevoegd gezag. Aanvraagformulieren kunnen bij het omgevingsloket en de websites van de waterschappen worden gedownload.

  • vergunningen: aanvraag Watervergunning (invullen 01, 02, A3 (afhankelijk van locatie en tracé eventueel leidingwerk), A4 (onttrekking en infiltratie) en A5 (lozing));
  • meldingen: per waterschap verschillend.

De indieningsvereisten zijn hieronder opgesomd. Het waterschap kan afhankelijk van het project om aanvullende informatie vragen.

Indieningsvereisten

In de vergunning staat de periode genoemd waarin de vergunning geldig is. Indien geen gebruik van de vergunning wordt gemaakt, kan deze door bevoegd gezag worden ingetrokken. Na afgifte van de vergunning kan deze op verzoek van de aanvrager worden gewijzigd, in dat geval moet de volledige procedure worden doorlopen.

BUM TB
Het BUM TB (Besluit Uitvoerings Methode Tijdelijke Bemalingen) heeft tot doel de eenduidigheid en uniformiteit van beoordelen te bevorderen, door het aanreiken van voorschriften en werkwijze van de beoordeling. Het BUM TB reikt vanaf de vraag van buiten tot aan het maatwerkvoorschrift bij een melding of de vergunningverlening. De vergunningverlener is de sleutelfiguur en zorgt voor eenduidige verwoording van de indieningsvereisten.