Onttrekking

In onderstaande tabel is regelgeving voor het onttrekken van grondwater weergegeven.

Overzicht vergunningen en bevoegd gezag onttrekking

* deze drempelwaarden zijn niet absoluut en mede afhankelijk van de locatie (bv in Natura 2000 gebieden kan eerder gevraagd worden om een MER/MER beoordeling)

Het verschil tussen een melding of een vergunning voor het
onttrekken van grondwater wordt bepaald door:

  1. bemalingsduur: langer dan 6 maanden is altijd vergunningsplichtig;
  2. onttrekkingsdebiet: per waterschap zijn grenzen voor de hoeveelheid bepaald. De grenzen staan vermeld op de internetsites van de waterschappen (zie kaart hieronder);
  3. bemalingslocatie: in kwetsbare gebieden gelden strengere eisen en in sommige gebieden is een onttrekking altijd vergunningsplichtig. Voor specifieke gebieden of bij gegeven hoeveelheden geldt een plicht om het onttrokken grondwater in de bodem terug te brengen.

Voor het in behandeling nemen van meldingen / vergunningen kunnen leges in rekening worden gebracht.

In welk waterschap bent u actief?