Wat is een bemaling

Wat is tijdelijk bemalen?
Tijdelijk bemalen is het onttrekken van (grond)water voor het in den droge uitvoeren van bouwactiviteiten / ontgravingen. Bijvoorbeeld bij de bouw van (parkeer)kelders, infrastructuur en rioleringswerkzaamheden.

Wat gebeurt er bij een bemaling?
Een bemalingssysteem houdt de grondwaterstand kunstmatig op een gewenst peil.
Grondwater zal toestromen en dat zal leiden tot grondwaterstandsverlagingen in de omgeving. Het invloedsgebied kan tot honderden meters van de bemalingslocatie reiken.

Zijn er risico’s bij bemalen?
Ja. Bij het niet goed functioneren van de bemalingsinstallatie kunnen op de bemalingslocatie risico’s ontstaan, zoals onvoldoende verlaging in de bouwput, met vertraging tot gevolg. Door grondwaterstandsverlagingen in de omgeving kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld bebouwing, natuurwaarden en landbouw.

Mag er zo maar worden bemalen?
Nee, strikt genomen is het onttrekken van grondwater aan de bodem verboden, tenzij wordt voldaan aan de in de geldende regelgeving opgenomen bepalingen. Dit zijn eisen voor de hoeveelheid te onttrekken grondwater en de duur van de onttrekking. Het waterschap is meestal het bevoegd gezag. De eisen verschillen per waterschap.

Bemalingsketen
De bemalingsketen begint bij de initiatiefnemer van een werk en eindigt op het moment dat de bemalingsinstallatie wordt verwijderd en de grondwaterstand is hersteld. Om de faalkosten en de kans op vertraging te reduceren is de BRL12000 opgesteld. Deze beoordelingsrichtlijn bevat eisen voor het werkproces en verbindt de verschillende fasen in de bemalingsketen. Bedrijven die volgends de BRL12000 werken kunnen zich laten certificeren. Het verdient de voorkeur om met gecertificeerde bedrijven te werken, want dit verkleint de risico’s van bemalen en voorkomt problemen achteraf.

Onderstaand een doorsnede van een bouwput met filters en verhanglijn van het grondwater