Voorbereiden melding of vergunning

Planning en tijdstip van indienen
Tijdig beginnen met de voorbereidingen is belangrijk om vertraging te voorkomen. Een indicatie van de voorbereidingsperiode is:

  • melding: 8 weken (incl. procedure 2 tot 4 weken);
  • vergunning korte procedure: 24 weken (incl. procedure 8 + 6 weken);
  • vergunning lange procedure: 42 weken (incl. procedure 26 + 6 weken);
  • complexe vergunningsaanvragen: 52 weken (incl. procedure 26 + 6 weken). In een vroeg stadium bevoegd gezag betrekken door vooroverleg en concept-aanvraag.


Verzamelen en beoordelen basisgegevens

Voor het opstellen van een bemalingsadvies zijn gegevens van het bouwplan, bodemopbouw, grondwaterstanden/stijghoogten/open water, waterkwaliteit, gebruiksfuncties van het terrein en de omgevingsaspecten noodzakelijk. Deze gegevens moeten op juistheid en volledigheid worden beoordeeld. Hiervoor is de expertise en ervaring van de adviseur bemalingsadvies nodig. Afhankelijk van het risico en bij onvoldoende beschikbare gegevens is (aanvullend) veldonderzoek nodig. Op basis van deze gegevens worden de risicocheck en berekeningen (inclusief bandbreedte-analyse) uitgevoerd. Het benodigde veldonderzoek verschilt per project en per risico.

Bronnen omgevingsaspecten

Omgevingsaspecten Informatiebronnen                                  
Grondwaterstanden, stijghoogten,
grondwaterkwaliteit, geologie en geohydrologie
www.dinoloket.nl
www.geodatabank.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Hoogtebestand NL www.ahn.nl
Archeologische objecten www.atlasleefomgeving.nl
Gebruikslocatie www.googlemaps.nl
Bodemverontreinigingen www.bodemloket.nl
www.broloket.nl
Grondwaterontrekkingen www.lgronline.nl
Literatuur Bodemkaarten
Grondwaterkaarten van NL
Topografische kaarten


Boorstaat met peilbuis en grafiek met gemeten grondwaterstanden. Voor elke bodemlaag is omschreven uit wat voor materiaal het bestaat.