Bemalingssystemen

Het benodigde bemalingssysteem is afhankelijk van lokale omstandigheden en de gewenste verlaging.

Aandachtspunten bij het uitvoeren van een bemaling (protocol 12030)

 • uitvoering door of onder begeleiding van opgeleide mensen;
 • materiaal is gekeurd en geschikt voor dit doeleinde;
 • rekening houden met relevante normen en protocollen;
 • schade aan de omgeving moet worden voorkomen;
 • registratie van installatie en monitoringsysteem en afwijkingen hierop (bijv. filterstelling of verbeteringen door praktische kennis);
 • afwijkingen melden bij bevoegd gezag;
 • testen van de bemalingsinstallatie en zonodig aanpassen;
 • terugkoppeling resultaten aan opsteller bemalingsadvies en opsteller bemalingsplan;
 • uitschakelen bemaling op juiste moment in verband met voorkomen van schade;
 • coördinator aansturen bemaling verstrekt monitoringgegevens aan belanghebbenden;
 • de primaire verantwoordelijkheid voor het ondernemen van acties n.a.v. het overschrijden van de grenswaarden ligt bij vergunninghouder en de coördinator aansturen bemaling.

Aandachtspunten bij het in stand houden en onderhouden van een bemalingsinstallatie (protocol 12030)

 • controle voldoende verlaging en functioneren bemaling;
 • controle functioneren pompen (o.a. brandstofvoorziening en smeermiddelen);
 • controle functioneren debietmeters;
 • aanwezigheid noodstroomvoorziening bij calamiteiten;
 • reservepomp (inclusief alarmering bij uitval pomp);
 • bij retourbemaling/lozen in de bodem: regenereren om putverstopping tegen te gaan.