Risicocheck

Het doel van een risicocheck is het inzichtelijk maken van de potentiële risico’s (kans x effect), die samenhangen met de bemaling. De risico’s zijn primair afhankelijk van de uitvoeringswijze en omgevingsaspecten.

Risico’s

Protocol 12010
Protocol 12010 bevat de proceseisen van de voorbereidingen.
Het accent ligt op het voorkomen of verkleinen van de kans op schade en het tegengaan van ongewenste effecten bij een tijdelijke bemaling door een onjuist of onvolledig bemalingsadvies. De adviseur bemalingsadvies is in dit protocol de sleutelfiguur. Bijlage 2 van protocol 12010 bevat een ‘checklist risico’s’, die aantoonbaar moet worden ingevuld bij tijdelijke bemalingen.

Risicokaart met daarop visueel aangegeven de kwetsbare bebouwing