Regelgeving

Wetgeving die van toepassing kan zijn bij een tijdelijke bemaling:

  1. Waterwet (www.helpdeskwater.nl): regels voor beheer van oppervlakte- en grondwater;
  2. Keur (verordening van het Waterschap) of Provinciale verordening: verordeningen met specifieke regels voor o.a. bemalingen (website van betreffende waterschap of provincie);
  3. BLBI (Besluit lozen buiten inrichtingen): algemene regels voor kwalitatieve eisen van lozingen niet vanuit een inrichting;
  4. BARIM: algemene regels voor kwalitatieve eisen lozingen vanuit een inrichting ofwel Activiteitenbesluit;
  5. WBB (Wet Bodem Bescherming): regelgeving die van toepassing is indien grondwaterverontreinigingen worden beïnvloed;
  6. MER (Milieu Effect Rapportage): onderzoek naar effecten op het milieu.

Coördinatie
In de Waterwet en Wet Milieubeheer zijn coördinatiebepalingen opgenomen voor afstemming als beide wetten van toepassing zijn.

Samenloop van bevoegdheden
Het hoogst betrokken bestuursorgaan is in principe het bevoegd gezag bij een samenstel van handelingen.