Technisch bemalingsplan

Het technisch bemalingsplan bevat een uitvoeringsplan, een onderhoudsplan en een monitoringsplan. Het uitvoeringsplan behandelt de technische gegevens, zoals type bemaling, locatie, diepte en h.o.h. afstanden van ontwateringsmiddelen, opstellings-niveau, aantal en type pompen, noodvoorzieningen en lozingsvoorzieningen. Het onderhoudsplan beschrijft het te gebruiken materiaal en materieel, het onderhoud en de frequentie van controles en keuringen. Tevens wordt vermeld hoe met storingen en calamiteiten wordt omgegaan. Het monitoringsplan vermeldt de te monitoren locaties, de monitoringwijze en de meetintensiteit. Het risicoprofiel bepaalt de meetintensiteit. De monitoring moet zo zijn ingericht, dat tijdig ingrijpen mogelijk is. Hiervoor worden een normaal verloop (‘niets aan de hand’), een signaalwaarde (‘alert zijn, meetresultaten analyseren en meetfrequentie intensiveren’) en een interventiewaarde (‘direct melden, overschrijding van deze waarde moet leiden tot stilleggen van (een deel van) de activiteiten die leiden tot de schade’) onderscheiden. Het vaststellen van de waarden is belangrijk. Zowel te laag als te hoog gekozen waarden kunnen tot hoge kosten leiden.

Beschrijving van meetmethoden

Protocol 12020 stelt eisen aan een technisch bemalingsplan. 
De CUR-publicatie 223 richtlijn ‘meten en monitoren van bouwputten’ bevat veel informatie over monitoring.

Monitoringsmiddelen