Platform Bronbemalen (link)

Voorbereiden melding of vergunning

 • wijs de initiatiefnemer in een zo vroeg mogelijk stadium op risico’s voor de omgeving en proceduretijden;
 • stel vroegtijdig vast of de bemaling vergunningsplichtig is;
 • houdt rekening met proceduretijden die kunnen oplopen tot meer dan een half jaar;
 • verzamel de benodigde basisgegevens;
 • voer tijdig een eenvoudige risicocheck uit;
 • combineer waar mogelijk bodemonderzoeken (geotechnisch, milieukundig en geohydrologisch);
 • refereer de onderzoekspunten aan NAP-niveau;
 • controleer de gegevens op volledigheid en juistheid;
 • betrek het bevoegd gezag vroegtijdig bij complexe en risicovolle bemalingsprojecten;
 • controleer bij indienen aanvraag of alle bijlagen zijn ingevuld

Voorbereiden technische uitvoering

 • stel tijdig in overleg met het waterschap het tijdstip van indienen vast;
 • voer de ingangscontroles aan het begin van elke nieuwe fase tijdig uit;
 • meldt afwijkingen direct na constatering, bepaal de consequenties hiervan en betrek de opstellers van de vorige fase hierbij.

Uitvoeren bemaling

 • toets de doelmatigheid van de bemaling vóór de ontgraving begint;
 • koppel de resultaten van de uitvoering van de bemaling terug naar de adviseur.

Aansturen bemaling

 • maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en taakverdeling;
 • maak duidelijke afspraken over communicatie met verschillende partijen, bevoegd gezag en omwonenden;
 • zorg bij schade in eerste instantie dat erger wordt voorkomen, door een weloverwogen maatregel, waarbij adviseur, uitvoerende partij en de coördinator aansturen bemaling betrokken zijn.