Bijeenkomst Platform Bronbemalen ‘Voorkomen van visuele verontreiniging bij bemalingen – Ernst en mogelijkheden’ – 23 januari 2020

Elke dag wordt grondwater onttrokken uit de ondergrond zodat ondergrondse bouwwerkzaamheden in een droge put kunnen worden uitgevoerd. De komende jaren zullen naar verwachting meer ondergrondse werkzaamheden plaatsvinden. Denk aan de aanleg van warmtenetten en bodemenergie-systemen in het kader van de energietransitie en de uitrol van 5G (digitale transformatie).


Klik hier voor een impressie van deze bijeenkomst en de presentaties.

Herziening van het handboek ‘Bemaling van Bouwputten’ gestart

Het handboek ‘Bemaling van Bouwputten’ is sinds lange tijd een begrip in het onderwijs en de sector. Het boek bevat de basiskennis over bemalen. De huidige publicatie dateert van 2003. Sinds die tijd hebben zich vele ontwikkelingen in de techniek (met name de mogelijkheden voor monitoring), wet- en regelgeving en certificering voorgedaan die vragen om een update van de publicatie. Daarnaast is er vanuit de sector behoefte om naast de bouwputten ook het bemalen van sleuven toe te voegen. CROW en SIKB hebben in samenwerking met opdrachtgevers, Bouwend Nederland, bedrijfsleven en bevoegd gezag deze behoefte opgepakt. Dit herziene handboek wordt juni 2020, na 17 jaar, verwacht. Dan kan de branche en het onderwijs weer gebruik maken van een up-to-date handboek. Op de hoogte blijven? Neem contact op via info@sikb.nl.

Uw project of thema in de spotlights op het Platform Bronbemalen?

Het Platform Bronbemalen bestaat sinds 2009. Doel van het platform is kennisuitwisseling omtrent (kwaliteitsverbetering bij) tijdelijke grondwateronttrekkingen. De focus ligt op bronbemalingen voor bouwprojecten en bij sleufbemalingen voor aanleg van of onderhoud aan kabels en leidingen.


Gemiddeld twee maal per jaar worden platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis gedeeld in de vorm van presentaties, workshops en excursies / projectbezoeken. De platformbijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en staan open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen.

SIKB is de inhoudelijke en organisatorische trekker van het Platform Bronbemalen. De bijeenkomsten worden altijd in nauwe samenwerking met een (steeds wisselende) inhoudelijke partner uit het werkveld ingevuld.

Heeft u een concreet thema of project in gedachten? Neem contact op via info@sikb.nl. U kunt zich op dit mailadres ook aanmelden voor de maillijst; u ontvangt dan de uitnodigingen voor de platformbijeenkomsten.

Uitnodiging SIKB Jaarcongres 26 september 2019

+31 Even Nederland bellen… Dat is het thema voor het SIKB jaarcongres 2019. Onder leiding van SIKB-bestuurslid Jeroen Haan, tegen die tijd dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wordt op 26 september over de kennis en kunde van het Nederlandse (water)bodem- en ondergrondbeheer, grondwaterbeheer en de archeologie, in (inter)nationaal verband, gediscussieerd.

Met sprekers als Marck Haerkens die inspiratie biedt vanuit de luchtvaart en Ad van Wijk die een blik werpt op het (ondergrondse) energielandschap in 2031. Met debatten over de kennis en competenties die in 2031 van professionals worden gevraagd. En met zestien verschillende parallelsessies, onder andere over duurzaam en klimaatneutraal bemalen en hoe innovatie en certificering samen gaan.

Kijk hier voor het programmaboekje met meer informatie over het congres en de deelsessies of om direct aan te melden. Graag tot donderdag 26 september in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch.

Themabijeenkomst Bemalen en monumenten – voorkomen van schade – 27 september 2018

‘Ja’, zegt oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen Johan Bosch, ‘als monumenteneigenaar moet je ongerust zijn wanneer er in de omgeving wordt bemalen’. En nee, voegt hij er gelijk aan toe, ‘je hoeft je minder zorgen te maken als alle partijen voldoende kennis hebben van de effecten op en het incasseringsvermogen van de fundering van het monument. Maar de praktijk leert dat maar weinig eigenaren een goed beeld hebben van de fundering van hun monument. En wat doe je dan als bemaler?’ Hij leidde donderdag 27 september 2018 de kennisbijeenkomst ‘Bemalen en monumenten – voorkomen van schade’ in. Dit initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie NMO, stichting ERM en SIKB bracht twee werelden bijeen; die van de cultureel erfgoedsector en die van de bemalers.


Beste monitoringsapparatuur

Johan Bosch was als projectleider betrokken bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Zijn kennis als oud-hoogleraar aan de TU Delft en zijn ervaringen in Amsterdam zorgden voor een gloedvol en zeer informatief betoog over de risico’s van bemalen in een monumentale omgeving. Zelfs met de beste monitoringsapparatuur ter wereld ging het toch bijna mis bij het Centraal Station: de door trage zetting ontstane scheuren werden niet direct opgemerkt. De tot veel commotie leidende schade aan de zogenoemde Wevershuisjes aan de Vijzelgracht waren overigens niet door bemalen ontstaan, maar door lekkage in de bouwput, vertelde hij. Bosch benadrukte het belang van kennis over de bodemgesteldheid en de kwaliteit van de fundering, en het delen van die kennis met alle betrokkenen. ‘Bovengronds weten eigenaren doorgaans heel veel van hun monument, maar van de ondergrondse situatie nauwelijks iets.’ Hij gaf ook mee dat zettingen niet zijn te voorkomen, maar wel zijn te beperken. Het is daarbij belangrijk dat de zettingen beperkt en vooral gelijkmatig zijn, zodat bijvoorbeeld de achtergevel in dezelfde mate zakt als de voorgevel.

Johan Bosch: ‘Je hoeft je minder zorgen te maken als alle partijen voldoende kennis hebben van de effecten op en het incasseringsvermogen van de fundering van het monument’

Kijk hier voor het verslag van deze middag en de presentaties.

Bijeenkomst Platform Bronbemalen ‘een leven lang leren’ – 7 juni 2018

Een betere plek was eigenlijk niet denkbaar; om aandacht te vestigen op ‘een leven lang leren’ had het Platform Bronbemalen de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden gekozen. Tijdens een zonovergoten middag kregen de deelnemers inzicht in het leertraject dat de bouwers doormaken. Hoe belangrijk het voortdurend ontwikkelen en professionaliseren is, werd ook voorafgaand aan de excursie al duidelijk. In een klaslokaal op de maritieme opleiding van het Nova College vonden de presentaties plaats.


Kijk hier voor het verslag van deze middag en de presentaties.

Platform Bronbemalen – de Basisregistratie Ondergrond komt eraan: uitdagingen én kansen! – 12 december 2017

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat op 1 januari 2018 van start. Alle publieke gegevens over de ondergrond op één centrale plek, gevuld door overheden én hun opdrachtnemers. Met in dat register onder andere informatie over geotechnisch sondeeronderzoek en over grondwatermonitoringputten. Dit vraagt een nieuwe werkwijze van veel betrokkenen bij civieltechnische werken. Daarom organiseerde het Platform Bronbemalen op dinsdag 12 december 2017, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een themabijeenkomst over wat de BRO betekent voor tijdelijke grondwaterbemalingen. In termen van uitdagingen én in termen van kansen.

Kijk hier voor een impressie en de presentaties.